ANVÄNDARVILLKOR

ANVÄNDARVILLKOR

På grund av de många möjligheter och risker som internet innebär, har vi utarbetat följande allmänna villkor för både din och vår säkerhet. Vi ber dig att följa dessa allmänna villkor när du besöker vår webbplats. Tack för din förståelse.

1. Personuppgifter

Se avsnittet Integritetspolicy för information om sekretessfrågor.

2. Uppdatering av användarvillkoren

På grund av ständiga tekniska och juridiska innovationer måste vi då och då ändra och/eller uppdatera den gällande informationen. Varje gång du använder vår webbplats bör du kontrollera när den senaste versionen av villkoren publicerades på webbplatsen. Den senaste versionen publicerades i april 2012.

3. Upphovsrätt, varumärkesskydd och immaterialrättsligt skydd

Allt innehåll på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, grafiska framställningar, ljud- och videofiler är – såvida inte motsatsen uttryckligen anges – vår egendom. (För mer information angående länkar i detta sammanhang, se punkt 5.) Det upphovsrättsskyddade innehållet får endast användas för privat bruk utan vårt uttryckliga medgivande, och inte i allmänna eller kommersiella syften (nedladdningar, reproduktioner etc.). Ändring, översättning, bearbetning eller redigering av innehållet får inte göras utan föregående skriftligt medgivande från Beiersdorf AG.

Obehörigt bruk eller missbruk av Beiersdorf AGs registrerade varumärken eller logotyper är inte tillåtet.

Observera att all överträdelse av vår upphovsrätt eller någon annan skyddande rättighet kan leda till att rättsliga åtgärder vidtas mot dig.

4. Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är endast ämnad för användare boende i det land du valde på www.niveamen.com, och för användning i enlighet med gällande lagar i detta land. Innehållet på denna webbplats, inklusive produkter, tjänster och information, kan vara otillgängligt eller icke-tillämpbart på platser utanför denna jurisdiktion. I den mån erbjudanden, produkter eller tjänster som finns tillgängliga eller som du på annat sätt tagit del av via denna sajt är förbjudna enligt gällande lag i det valda landet är de ogiltiga. Besök www.niveamen.com och välj det land du befinner dig i för att komma till lämplig webbplats.

Informationen på denna webbplats har sammanställts och kontrollerats med största noggrannhet. Det oaktat tar vi inget ansvar för dess giltighet, tillförlitlighet, fullständighet och/eller kvalitet.

Denna webbplats innehåller länkar till webbplatser från andra leverantörer. Beiersdorf AG lämnar inga garantier och åtar sig ingen skadeståndsskyldighet för eventuellt illegalt innehåll eller andra lagöverträdelser på de externa leverantörernas webbplatser. Får Beiersdorf AG veta att länkar eller innehåll på webbplatsen strider mot gällande lag kommer dessa utan dröjsmål tas bort.

Denna webbplats är en källa till allmän information och ska inte på något sätt användas för att ersätta information och råd från läkare eller fackmän. Med avseende på detta bör du vända dig till en läkare eller fackman. Beiersdorf AG åtar sig inget ansvar för handlande som grundar sig på denna webbplats.

Användandet av denna webbplats och nedladdningen av information sker på din egen risk. Beiersdorf AG åtar sig inget ansvar för några skador, i synnerhet på användarens datafiler, maskin- och programvara, till följd av sådant handlande. Ansvar gällande avsiktligt uppsåt och grov oaktsamhet påverkas inte.

5. Slutbestämmelser

Om någon eller några av bestämmelserna i dessa villkor är eller blir olagliga, ogiltiga eller inte längre kan göras gällande inom en jurisdiktion, påverkar inte det giltigheten och verkställigheten i de andra bestämmelserna i dessa villkor inom den jurisdiktionen.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill rapportera lagöverträdelser på vår webbplats.

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
Tyskland
Telefon: +49 (0)40–4909 -0